Suhozid_Ajmo

O projektu

O PROJEKTU

Transnacionalni Projekt suradnje „Vještina gradnje suhozida na Mediteranu u službi pejzaža i održivog razvoja“ provode partneri: Lokalna akcijska grupa „VENTOUX“ kao Glavni partner i Lokalna akcijska grupa „Brač“ kao Partner 1 / nacionalni koordinator.
Projekt se provodi na području: Regionalni park prirode – PNR Mont du Ventoux (Francuska) te područje obuhvata LAG-a Brač (Hrvatska).
Projekt se provodi u suradnji s Udrugom „Volubilis“ i Udrugom za otočki razvoj Brač.

OPĆI CILJ PROJEKTA

Ponovno otkriti, obnoviti i održavati lokalno umijeće gradnje suhozida s niskim udjelom ugljika što će pridonijeti povećanju atraktivnosti područja Mont Ventouxa i otoka Brača te omogućiti ekološko upravljanje njihovim krajolicima.

CILJ SE POSTIŽE PROVEDBOM SLJEDEĆIH PROJEKTNIH AKTIVNOSTI:

 1. Izrada suhozidnog invenatara na području LAG-a Brač i LAG Ventoux
 2. Radionica Mont Ventoux, Francuska
 3. Radionica Brač, Hrvatska
 4. Izrada resursnog centra – web stranice projekta
 5. Izrada publikacije s rezultatima projekta
 6. Sudjelovanje na finalnom seminaru u Francuskoj
 7. Organizacija finalnog seminara u Hrvatskoj

REZULTATI PROVEDBE PROJEKTA SU:

 1. obnovljene suhozidne konstrukcije u krajoliku tijekom edukativne radionice na Braču
 2. suhozidi u parku Mont Ventoux – Francuska
 3. publikacija s rezultatima projekta s opisom tehnike gradnje suhozida
 4. digitalni inventar markantnih suhozidnih konstrukcija na oba teritorija
 5. dvojezični resursni centar sa svim projektnim rezultatima

DOKUMENTI NASTALI TIJEKOM PROVEDBE PROJEKTA:
Pre-inventory introduction booklet
Suhozid_Ajmo, autorica dr.sc. Lucija Puljak

Ukupna vrijednost projekta: 59.884,45 EUR/ 451.199,41 kn

Razdoblje provedbe projekta: ožujak 2022. godine – ožujak 2023. godine

PROVEDENE PROJEKTNE AKTIVNOSTI I MJERLJIVI REZULTATI:

Aktivnost 1- Izrada suhozidnog inventara na području LAG-a Brač

Razdoblje provedbe projektne aktivnosti je od svibnja 2022. godine do prosinca 2022. godine. U svibnju je provedena nabava potrebne opreme (fotoaparat) te usluge vanjskog stručnjaka, a odabran je Antonio Morić-Španić koji je odgovoran za izradu suhozidnog inventara pomoću zadanih parametara na osnovu zajedničke metodologije. Vanjski stručnjak sudjelovao je na radionici na Braču koja je održana u svibnju 2022. godine te uz uključenost učenika osnovne škole Pučišća napravio predinventarizacijski popis suhozidne baštine koji je osnova inventarizacije.

Tijekom studenog 2022. godine pomoću razvijenog metodološkog okvira napravljena je inventarizacijska matrica pomoću koje je napravljena inventarizacija za dva značajna suhozidna objekta. Također, razvijena je i predinventarizacijska matrica zbog jednostavnijeg popisa suhozidne baštine i bilježenja njihove prostorne lokacije.

Svi podaci su pripremljeni i za jednostavan unos u resursni centar suhozidne baštine.

Planirane aktivnosti su u cijelosti provedene i mjerljivi rezultati su: inventar markantnih suhozidnih konstrukcija, razvijene inventarizacijske matrice te kupljena oprema potrebna za provedbu i daljnji razvoj projekta. Provedena aktivnost doprinosi zadanom cilju projekta: nastavak provedbe kroz inventarizacijske matrice, prilagodba bookleta za područje Brača.

Aktivnost 2 - Radionica Mont Ventoux, Francuska

Razdoblje provedbe projektne aktivnosti je od 19.4.2022. godine do 28.4.2022. godine. Na radionici organiziranoj od strane Glavnog partnera LAG-a Ventoux sudjelovali su lokalni obrtnici i profesionalci, klesari/zidari s područja oba partnera. LAG Brač na radionicu u Francuskoj umjesto planiranih pet osoba poslao je šest osoba. Definirane ciljne skupine sudionika radionice razmjene znanja potrebne za sudjelovanje na radionici bitan su faktor prilikom odabira istih za put u Francusku. LAG Brač izabrao je sudionike na osnovu njihova znanja i iskustva rada s kamenom. U tu svrhu napravljene su i Izjave o statusu osobe koja je upućena na službeni put u kojima su objašnjeni razlozi odabira navedenih osoba. Svrha radionice je razmjena znanja i iskustva te upoznavanje s tehnikama gradnje na njihovom području. Obnovljene su određene suhozidne konstrukcije tijekom terenskog dijela radionice.

Na radionici u Francuskoj razvijena je metodologija inventarizacije „Pre-inventory introduction booklet“ pomoću koje je definiran način provedbe predinventarizacije i inventarizacije suhozidnih konstrukcija za područja projektnih partnera. Predloženi metodološki okvir za inventarizaciju suhozidne baštine nastao je suradnjom projektnih partnera LAG-a Brač i LAG-a Ventoux iz Francuske, relevantnih lokalnih dionika s hrvatskog i francuskog ruralnog područja te vanjskih stručnih suradnika. Navedeni okvir, osim na području otoka Brača, moguće je primijeniti i na druge nacionalne i međunarodne teritorijalne cjeline na kojima se nalaze elementi suhozidne baštine.

Planirana aktivnost je u cijelosti provedena te mjerljivi rezultati su: razvijen metodološki okvir za inventarizaciju suhozidne baštine te provedena radionica razmjene znanja između projektnih partnera i njihovih sudionika po definiranim ciljanim skupinama i popravljene/napravljene suhozidne konstrukcije tijekom terenske radionice.

Aktivnost 3 - Radionica Brač, Hrvatska

Razdoblje provedbe projektne aktivnosti je od 19.5.2022. do 26.5.2022. Radionica je zamišljena i ostvarena kao suradnja između hrvatskih i francuskih partnera kroz razmjenu vještina u službi lokalnog razvoja, s naglaskom na univerzalne teme kao što je uporaba suhozida na mediteranskom području. Na obje strane sudjeluju članovi udruga koji imaju iskustva na valorizaciji suhozida i provođenju međunarodnih projekata. U radionice na Braču uključena su i djeca Osnovne škole Pučišća u svrhu prijenosa znanja na mlađe naraštaje i osvješćivanja bitnosti održivosti suhozidnih konstrukcija. Cilj radionica je predinventarizacija, odnosno identifikacija najznačajnijih suhozidnih konstrukcija suhozidne baštine na otoku Braču. Tijekom terenskih radionica popravljene su suhozidne konstrukcije na području Brača, odnosno na području Trolokvi na Vidovoj gori, Škripa (OPG Hajma) i Pučišća (OPG Puljak).

Planirana aktivnost je u cijelosti provedena te mjerljivi rezultati su: provedena radionica razmjene znanja između projektnih partnera i njihovih sudionika po definiranim ciljanim skupinama, nastale/popravljene suhozidne konstrukcije tijekom terenske radionice.

Aktivnost 4 - Izrada resursnog centra

Razdoblje provedbe aktivnosti je ožujak 2023. godine. LAG Brač preuzima provedbu aktivnosti Izrade resursnog centra u potpunosti kako bi se ostvarili zadani pokazatelji i ciljevi projekta suradnje.

Resursni centar ima svrhu platforme na kojoj su dostupni svi prikupljeni podaci o suhozidnoj baštini otoka i područja Glavnog partnera, njihova točna lokacija i vrsta sa specifičnostima lokaliteta. Resursni centar dostupan je širim masama u svrhu popunjavanja istog na princip predinventarizacije i inventarizacije. Razvijeni metodološki okvir i inventarizacijska matrica dostupni su na stranici u svrhu upoznavanja s konceptom popisa suhozidne baštine.

Jedinstvena baza suhozidne baštine razvija se kako bi postala osnova djelovanja javnih politika upravljanja krajolicima, istraživanja, edukacija, projekata, natječaja, turističkih sadržaja i slično. Ovom se aktivnošću u potpunosti ispunjava cilj – otkriti, obnoviti i održavati lokalno umijeće gradnje suhozida što će pridonijeti povećanju atraktivnosti područja Mont Ventoux i otoka Brača te omogućiti ekološko upravljanje njihovim krajolicima. Baza podataka je temelj za politike upravljanja i daljnju valorizaciju čime se održava lokalno umijeće gradnje suhozida, ali i indirektno pridonosi povećanju atraktivnosti područja unaprjeđujući kvalitetu života. Planirana aktivnost je u cijelosti provedena te mjerljivi rezultati su: izrađena baza podataka kao resursni centar s popisom suhozidne baštine projektnih partnera. LAG Brač planira provoditi edukacije na terenu u svrhu korištenja stranice i popunjavanja matrica kako bi baza podataka čim više doprinijela cilju projekta.

Aktivnost 5 - Publikacija s rezultatima projekta

Razdoblje provedbe aktivnosti je od studenog 2022. godine do ožujka 2023. godine. Dr.sc. Lucija Puljak je autorica publikacije s rezultatima projekta dok Antonio Morić-Španić približava metodologiju inventarizacije suhozida u samoj knjizi. Knjiga je pisana na hrvatskom i engleskom jeziku kako bi se s konceptom i važnosti suhozidne baštine upoznali, ne samo za domicilno stanovništvo, već i nerezidenti otoka Brača.

Kroz publikaciju se prikazuju rezultati projekta i način njihove primjene kao trajni rezultat projekta s opisom tehnike suhozidanja. Publikacija je dostupna besplatno u nakladi od 1500 komada predviđenim kroz ovaj projekt. Ovom se projektnom aktivnošću postiže očuvanje lokalnog umijeća gradnje suhozida. Planirana aktivnost je u cijelosti provedena te mjerljivi rezultati su: provedena radionica razmjene znanja između projektnih partnera i njihovih sudionika po definiranim ciljanim skupinama, nastale/popravljene suhozidne konstrukcije tijekom terenske radionice.

Aktivnost 6 – Finalni seminar

Završne konferencije održane su u Francuskoj i Hrvatskoj. Kao predstavnici projektnog partnera LAG-a Brač putuju dr.sc. Lucija Puljak i Vanja Purić. Lucija Puljak na istoj je predstavila faze projekta i održavanje istog od strane LAG-a Brač kao partnera. Završna konferencija održana je 8. prosinca 2022. godine koju su organizirali francuski partneri (Gal Mont Ventoux i udruga Volubilis). Aktivnost je provedena od 7.12.2022. godine do 10.12.2022. godine.

Završna konferencija na području otoka Brača provedena je 21. prosinca 2022. godine u prostorijama otoka Brača. Sudjelovalo je ukupno 40 osoba, a predstavljeni su im rezultati projekta, tehnike suhozidanja te način primjene inventara, odnosno metodologija popisa suhozidne baštine. Finalni seminar doprinosi ostvarenju cilja održavanja lokalnog umijeća gradnje suhozida.

Planirana aktivnost je u cijelosti provedena te mjerljivi rezultati su: održane završne konferencije te put na završnu konferenciju u Francusku, Malemort du Comtat, prijenos znanja između projektnih partnera te uključenost lokalnih dionika u svrhu upoznavanja s važnošću očuvanja prepoznatljivog krajobraza od suhozida.